Opětovná výzva k duchovní mobilizaci USA

Toto video je možné zhlédnout i zde:
https://www.bitchute.com/video/2kGyLXDgD35E/
https://rumble.com/vg2k9f-optovn-vzva.html
https://cos.tv/videos/play/27481415711495168
https://ugetube.com/watch/bLjNZZEkfgASqBQ

https://vkpatriarhat.org/cz/?p=46265
https://bcp-video.org/cz/opetovna-vyzva/

Odebírat aktuální informace od BKP
https://forms.sendpulse.com/eaea047917/

Vážení Američané,

to, co nyní v souvislosti s falešnou pandemií prožíváte, je už masová satanizace a programovaná genocida. Jejím nástrojem je především nová mRNA vakcína, vnucovaná pod mimořádně velkým tlakem. Dochází tak k porušování ústavy i základních lidských práv. Cílem je totální kontrola, směřující k likvidaci a sebelikvidaci jedince, rodiny i společnosti.

Kdo tento tlak plánované genocidy vytváří? Kdo je zodpovědný za organizované zločiny proti lidskosti? Je to Deep state spojený s Deep church. Prosazují satanismus a likvidují přirozené morální principy i podstatu křesťanství. Papežský úřad dnes okupuje náboženský podvodník a profesionální lhář, arciheretik pod několikanásobnou anathemou – Bergoglio. Intronizoval démona Pačamamu, a tím legalizoval modlářství, těžký hřích proti prvnímu přikázání. Prosazuje i sodomii, a to navíc přímo legalizaci hříšného soužití sodomitů. S tím je spojen i systém kradení dětí z jakékoliv rodiny pod rouškou tzv. domácího násilí. Ubohé děti jsou pak dávány těmto deviantům.

Morální zločiny proti Bohu a lidstvu dosáhly vrcholného stupně. Mnozí lidé už ztratili rozum a svědomí a nastala masová satanizace nejen určitých území, ale téměř celé planety. Lidé jsou systémem lži tak otupeni, že jsou schopni přijímat nejabsurdnější výmysly. To se ukázalo na falešné pandemii a teroru s rouškami, respirátory, testováním a fatálně nebezpečnou vakcinací. Bohu díky za odvážné lékaře, především virology a imunology, kteří i za cenu persekucí hájí pravdu a jsou svědomím celému lidstvu.

Většina křesťanských lídrů k těmto zločinům mlčí. Pseudopapež navíc propagací vakcinace prolamuje bariéry, aby satanský systém co nejrychleji vešel do církve a společnosti. Navzdory varování čestných a odvážných odborníků demagogicky diktuje: „Musí se to udělat!“ Bergoglio dokonce straší, že odmítnout vakcinaci je prý hřích. On, analfabet v medicíně, tvrdí, že nevakcinovaní prý ohrožují druhé. Kde bere tu drzost tak zločinně lhát?

Každému katolíkovi musí být jasno: pokud by papež vyhlašoval věci, které protiřečí zjevné pravdě a svědomí, nikdo ho nesmí poslouchat! To se v současné době vztahuje na Bergogliovu zločinnou propagaci mRNA vakcíny. Navíc každý soudný člověk ví, že pro hereze, kterých se František Bergoglio dopustil, stáhl na sebe anathemu – vyloučení z církve dle Gal 1,8-9, tedy je neplatným papežem.

Naopak poděkování patří bývalému apoštolskému nunciovi v USA arcibiskupu Carlu Maria Viganovi, který vytrvale bojuje proti genocidní vakcinaci i celému systému NWO. Už v roce 2018 vyzval Bergoglia k abdikaci i s celou homosexuální sítí. V současné době arcibiskup Viganò přijal účast na Summitu pod názvem „Pravda nad strachem“, který proběhne od 30. dubna do 1. května. Kéž Bůh dá účastníkům Summitu své požehnání a ochranu!

K masové satanizaci Ameriky otevírá dveře systematické narušování ústavních práv a morálních principů. Hraje zde velkou roli i mediální teror, manipulující lidskou psychikou. Svědomí a rozum jsou postupně vyřazovány a vůle paralyzována. Za satanizací stojí klíčové osoby NWO. Skrze ně působí síla ducha lži a smrti. Amerika musí tohoto démona smrti vyhnat! Podmínkou je pravdivá změna myšlení – metanoia (viz Mk 1,15) a návrat k těm základním křesťanským principům, na nichž byla Amerika vybudována.

Pravdivé pokání je spojeno s odřeknutím se systému lži a s přijetím základních Božích pravd, týkajících se naší lidské existence. Co to znamená? Naše existence pochází od Boha. Bůh vložil do hmoty, tedy do prachu země, svého ducha. Nesmrtelným duchem jsme Bohu podobni. Každý si musí uvědomit pravý smysl a cíl svého života. Člověk není na zemi proto, aby jedl, pil a budoval si jakýsi domeček z karet, kterým supluje věčný život. Tzv. umělá inteligence s různými kyborgy nedá člověku mravnost ani lásku, tím méně nesmrtelnost. Transhumanismus je velký podvod. Lidský život je krátká zkouška. Ta ale rozhodne o tvé věčnosti! Rozhodne o tom, jestli budeš věčně šťastný v nebi nebo zoufale nešťastný v pekle.

Satanismus se svou ideologií NWO a s pseudofilosofií transhumanismu vede k demoralizaci, ke ztrátě rozumu, svědomí a nakonec i vůle. Skrze plánované vakcinace, čipizaci a redukci lidstva táhne do věčné smrti – do pekla.

Jak je možné, že v současnosti lež a zlo dosáhly tak katastrofálních rozměrů?

Je to tím, že člověk jako Boží tvor ve své falešné svobodě, tedy duchovní pýše, se nechce podřídit Božím zákonům, které jsou pro něj prospěšné. Navíc jsou i podmínkou k dosažení věčného života. Člověk věří lži a dostává se tak do otroctví různých závislostí, které vedou k smrti časné a věčné. Falešně pokládá Boží přikázání za své omezování a ztrátu svobody. Jenže tato zdánlivá omezení nás chrání před cestou lži a smrti. Kořenem všeho zla je otrávené ložisko přímo v nás. Nazývá se dědičný hřích. Proto Ježíš vybízí: „Zapři sám sebe (své ego)“ a jinde: „Kdo by chtěl svoji duši (i s ložiskem zla v ní) zachránit, ztratí ji, kdo ztratí svou duši pro mě a pro evangelium, ten ji zachrání.“ Ježíš od nás vyžaduje ztrátu našeho ega, falešného bůžka, toho duchovního jedu, který otravuje naši duši i mohutnosti v ní – rozum a vůli.

Základní otázkou proto je: Kdo je pro tebe Ježíš? Buď ve tvé duši vládne On, Tvůj Bůh a Spasitel, anebo v ní vládne hřích a duch lži. Pravá svoboda a pravé štěstí je jedině v Kristu. (srov. J 8,36) Vyplývá z podřízení se Jeho přikázáním i Jeho vůli. On za tebe zemřel na kříži. On zaplatil za všechno zlo, které jsi ve svém životě spáchal. Od tebe chce jen to, abys Mu hřích, to ložisko zla, dal. Zbytek života jdi za Ním cestou pravdy. Miluj Boha celým srdcem a bližního jako sebe. (Mt 22,37-39) Křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti, a rovněž se nám dostalo nového života. (Ř 6,3-4) Problém je v tom, že si to neuvědomujeme a nepočítáme s tím v osobním životě. Proto má duch lži, ďábel, nad námi dále vládu. Je třeba se v síle Kristově vždy znovu ďáblu vzepřít a on od nás uteče. (Jak 4,7)

Co se týče konce dějin a druhého příchodu Krista, je třeba, abychom s ním, ale hlavně se svou smrtí, velmi vážně počítali.
Byzantský katolický patriarchát (BKP) je hlasem volajícího na poušti. Nedávno vyzval křesťany celého světa, aby na Velikonoce 4. dubna pošlapali před chrámy roušky a zpívali písně k oslavě Ježíšova slavného vzkříšení. Patriarchát se znovu tímto v Boží autoritě obrací na všechny upřímné Američany, aby v této kritické době dali Bohu slib jedné hodiny modlitby denně. Ježíš nabádá: „Nemohli jste aspoň jednu hodinu bdít se mnou?“ (Mt 26,40)

Patriarchát dnes opětovně vybízí Ameriku k duchovní mobilizaci. Kněží, pastoři, horliví křesťané, zakládejte modlitební stráže, a tak vytvořte Kristovu národní armádu.

Připomínáme, že modlitební stráž tvoří 23 lidí k obsazení všech hodin dne, plus je jedna hodina společná: od 20 do 21:00 (viz https://youtu.be/4hfGMTWlDIQ) Modlitební skupina se může 1-2krát za týden sejít a modlit se prorockou modlitbu dle Ezechiel 37 (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=43188).

Ježíš řekl: „Co pomůže člověku, kdyby celý svět získal, ale svou duši ztratil?“ (Mk 8,36). Drazí křesťané, tak jako miliony Kristových svědků – martyrés – před vámi, tak se i vy postavte za Boha, za pravdu i za Boží zákony. Tak jako oni, i vy se nebojte persekucí ani mučednické smrti! I pro vás platí Ježíšovo slovo: „Kdo by ztratil svůj život pro mě, ten ho nalezne.“ (Mt 10,39) Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život!“ (J 11,25)

+Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+Metoděj OSBMr +Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
15. 4. 2021